Regulamin korzystania z usług serwisu internetowego Chat2Go.pl

Preambuła

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu internetowego Chat2Go.pl, zwanego dalej "Chat2Go", zarządzanego przez Krystian Gwizdała Appfront

Za pośrednictwem serwisu Chat2Go świadczona jest e-usługa pozwalająca na podłączenie systemu zamówień na stronie Facebook restauracji.

Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Chat2Go.

2. E-usługa – usługa realizowana w Serwisie Chat2Go polegająca na tworzeniu oraz publikacji systemu do odbierania zamówień na wskazaną przez Użytkownika stronę Facebook.

3. Chat2Go – Usługa oferowana oraz zarządzana przez firmę Krystian Gwizdała Appfront pod domeną Chat2Go.pl

4. Użytkownik serwisu – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała rejestracji w serwisie internetowym Chat2Go.pl.

§1 Postanowienia Ogólne

1. Korzystanie z oferty Serwisu Chat2Go oznacza akceptację niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.

2. Korzystanie z e-usługi Chat2Go wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową.

§2 Korzystanie z usług serwisu Chat2Go

1. Użytkownik serwisu Chat2Go wyraża wolę korzystania z e-usługi przechodząc przez proces rejestracji.

2. E-usługa dostępna w serwisie Chat2Go pozwala na podłączenie systemu zamówień działającego w oparciu o aplikację Facebook Messenger. Użytkownik wybiera w serwisie Chat2Go jedną ze swoich stron Facebook do której chce przypisać system. Użytkownik informowany jest o przebiegu procesu tworzenia oraz aktywacji systemu poprzez komunikaty zawarte w aplikacji Chat2Go.

3. Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do e-usługi za darmo przez pierwsze 30 dni korzystania. Potem usługa jest płatna w wysokości wskazanej w cenniku dostępnym pod adresem https://chat2go.pl/restaurant/pricing . Za usługę wystawiana jest faktura VAT 23% z 14 dniowym okresem płatności.

4. Opłata wymieniona w punkcie §2.3 nie wzrośnie w okresie obowiązywania umowy.

5. Serwis nie pobiera żadnych innych opłat i prowizji oprócz opłaty wymienionej w punkcie §2.3.

6. Długość okresu rozliczeniowego: od 1 do ostatniego dnia miesiąca.

7. Termin wystawienia faktury: w ciągu 7 dni od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego.

8. Użytkownik ma dostęp do serwisu Chat2Go tylko za pośrednictwem indywidualnego Konta, oraz konta Administratorów dla danej strony Facebook.

9. Dostęp do Konta jest możliwy tylko po dokonaniu poprawnej identyfikacji Użytkownika na podstawie konta Facebook.

10. Przejście przez proces Rejestracji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w jego brzmieniu aktualnym, w momencie Rejestracji Danych.

11. Serwis Chat2Go i jego usługi są dostępne przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, jakie umieszcza w bazie rozmowy bota, wygenerowanych za pośrednictwem Chat2Go.

13. Korzystanie z serwisu Chat2Go jest możliwe za pośrednictwem dowolnego urządzenia komputerowego wyposażonego w przeglądarkę internetową, posiadającego dostęp do internetu.

§3 Licencje i Prawa Autorskie

1. Krystian Gwizdała Appfront oświadcza, że jest twórcą e-usługi oraz posiada prawa do jej oferowania Użytkownikom.

2. E-usługa chroniona jest Prawem Autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.

3. E-usługa nie może być wykorzystywana do przechowywania i upowszechniania materiałów naruszających w jakikolwiek sposób prawa autorskie. Zakazane jest publikowanie za pośrednictwem e-usługi materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem.

§4 Reklamacje

1. Skargi/reklamacje Klient może składać listownie na adres siedziby Krystian Gwizdała Appfront lub na adres e-mail: [email protected]

2. Skarga/reklamacja powinna określać:

a. przedmiot skargi/reklamacji,

b. dane Użytkownika i jego podpis, jeśli skarga/reklamacja składane są listowanie,

c. przedstawienie okoliczności uzasadniających skargę/reklamację, wraz z żądaniem Klienta.

3. Skarga/reklamacja dotycząca obsługi technicznej jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od jej przyjęcia.

4. Pozostałe skargi/reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Chat2Go.

5. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, mogących skutkować przedłużeniem terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji Chat2Go informuje Użytkownika o tym fakcie.

6. Odpowiedź na skargę/reklamację każdorazowo zawiera uzasadnienie.

§5 Odpowiedzialność za zobowiązania

1. Chat2Go dochowuje najwyższej staranności dla zapewnienia ciągłości i poprawności świadczonych usług.

2. Chat2Go nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

a. Dokonaniem zmian w Koncie Użytkownika i zarządzanych przez niego stronach mobilnych z wykorzystaniem identyfikatora i Hasła przez osoby trzecie,

b. Przerwę w świadczeniu e-usługi, jeśli spowodowane to zostało problemem technicznym, teletransmisyjnym lub awarią,

c. działaniem organów władzy publicznej, w szczególności przez zmianę przepisów prawnych, które uniemożliwiają należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.

d. działaniami siły wyższej, przez które rozumie się zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia, a w przypadku ich przewidzenia - niemożliwe do zapobieżenia, stanowiące przeszkodę należytego wykonania zobowiązań.

3. Chat2Go nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego użycia identyfikatora i Hasła.

4. Chat2Go zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia świadczenia e-usługi w przypadku:

a. podejrzenia ujawnienia osobom nieuprawnionym identyfikatora Klienta lub Hasła,

b. podejrzenia wystąpienia Konfliktu interesów,

5. Chat2Go zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi oraz zablokowania dostępu do serwisu Chat2Go w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia łamania postanowień niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa.

§6 Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Chat2Go.

2. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w serwisie Chat2Go są uprawnione do wglądu i ich modyfikacji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych: Chat2Go. Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji zakupu abonamentu, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Operatora, wynikających z przepisów prawa.

4. Chat2Go szanując prywatność Użytkownika oświadcza, że Dane Osobowe Użytkownika nigdy i pod żadnym pozorem nie są udostępniane osobom trzecim. Dane Użytkownika służą tylko i wyłącznie do komunikacji z Chat2Go (ochrona danych osobowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Dyrektywą UOKiK), zgodnie z Polityką Prywatności.

§7 Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Umowa na korzystanie z serwisu zatwierdzana poprzez akceptację tego Regulaminu zawierana jest na czas nieokreślony.

2. Obie strony umowy mogą ją rozwiązać z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

3. Umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika serwisu poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości drogą poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] Wiadomość powinna zostać wysłana z adresu e-mail podanego przez Użytkownika serwisu w procesie rejestracji.

4. Umowa może zostać wypowiedziana przez Chat2Go poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości drogą poczty elektronicznej z adresu [email protected] na adres poczty elektronicznej Użytkownika serwisu podany w procesie rejestracji.

5. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika serwisu, który wykupił jeden z abonamentów Premium nie przerywa świadczenia E-usługi w ramach wykupionego abonamentu. Abonamenty Premium wygasają po zakończeniu okresu, na jaki zostały wykupione.

6. Użytkownik serwisu będący osobą fizyczną (konsument), ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Konsument nie może jednak odstąpić od umowy w przypadku gdy rozpoczął już korzystanie z zamówionych usług. W przypadku skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia przez konsumenta, uiszczona przez niego kwota zostanie zwrócona za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności za usługę.

§8 Postanowienia Końcowe

1. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony swoich danych udostępnionych w serwisie Chat2Go oraz do nie udostępniania tych danych osobom trzecim.

2. Chat2Go może z ważnych przyczyn dokonać Zmiany Regulaminu, w szczególności w związku z wprowadzaniem nowych funkcji lub produktów. O zmianie Użytkownicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej Chat2Go. Aktualny Regulamin znajduje się zawsze pod adresem: Chat2Go.pl/regulamin.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.